Statut

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Lokalnych

STATUT

Stowarzyszenia Przedsiębiorców Lokalnych

 

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Lokalnych w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, działającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Milanówku.
 3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 6. Dochód Stowarzyszenia jest przekazywany na działalność statutową.

 

ROZDZIAŁ II

 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

 • Celem Stowarzyszenia są działania w zakresie:
 • ochrony oraz reprezentowania interesów przedsiębiorców lokalnych w kontaktach z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami i podmiotami;
 • konsolidacji, integracji oraz promocji lokalnego środowiska biznesowego;
 • stworzenia płaszczyzny wymiany doświadczenia związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • czynnego uczestnictwa w kształtowaniu ładu przestrzennego oraz urbanistycznego, a w tym zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówek oraz innych gmin i miast województwa mazowieckiego;
 • ochrony oraz kształtowania środowiska, przyrody, krajobrazu w każdej jego formie i przejawie;
 • promowania miasta Milanówek oraz innych gmin i miast województwa mazowieckiego jako przyjaznych dla mieszkańców domów jednorodzinnych bądź domów wielorodzinnych o niskiej zabudowie, z uwzględnieniem ich jednolitego charakteru i harmonijnego rozwoju;
 • ochrony dziedzictwa miasta Milanówek oraz innych gmin i miast województwa mazowieckiego z poszanowaniem unikalnych wartości kulturowych, zabytkowych, przyrodniczych i krajobrazowych, oraz tożsamości i tradycji lokalnych;
 • tworzenia poczucia bezpieczeństwa, sprawiedliwości, poszanowania praw i wolności obywatelskich mieszkańców miasta Milanówek oraz innych gmin i miast województwa mazowieckiego w relacjach z organami samorządowymi, urzędami  centralnymi oraz budowa ich wzajemnego zaufania.

 

 • Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
 • konsultowanie przedsięwzięć inwestycyjnych lub planowanych zmian przeznaczenia obiektów w mieście Milanówek oraz innych gminach i miastach województwa mazowieckiego pod względem możliwych korzyści i zagrożeń;
 • kierowanie postulatów i wniosków do mieszkańców, właściwych władz, instytucji i osób, dotyczących ochrony i utrzymania unikalnego charakteru miasta Milanówek oraz innych gmin i miast województwa mazowieckiego;
 • opiniowanie oraz zgłaszanie wniosków przy tworzeniu i uchwalaniu planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i innych dokumentów dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówek oraz innych gmin i miast województwa mazowieckiego, oraz tworzenie i realizację strategii ich rozwoju;
 • stałą współpracę z organizacjami, instytucjami i środowiskami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach;
 • organizowanie szkoleń, konferencji, sympozjów, odczytów, wykładów, festiwali i konkursów służących upowszechnianiu wiedzy na temat miasta Milanówek oraz innych gmin i miast województwa mazowieckiego;
 • inicjowanie i wspieranie aktywności medialnej związanej z działalnością Stowarzyszenia i realizacją jego celów;
 • udział w pracach komisji samorządu terytorialnego oraz zbieranie, udostępnianie i upowszechnianie informacji dotyczących  poczynań  organów samorządu terytorialnego;
 • określanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, zbieranie opinii społeczeństwa na temat zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówek oraz innych gmin i miast województwa mazowieckiego;
 • formułowanie ocen działalności organów samorządu terytorialnego na rzecz lokalnej społeczności i na rzecz poszczególnych obywateli;
 • prowadzenie działalności  wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie i publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z założonymi celami Stowarzyszenia;
 • organizowanie i udział w spotkaniach, konferencjach i seminariach o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym;
 • występowanie na prawach strony reprezentującej interes społeczny uzasadniony celami statutowymi oraz interes prawny innych osób w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych, w tym w szczególności z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, opieki nad zabytkami, dostępu do informacji oraz w procesach inwestycyjnych, a także udział w innych postępowaniach, a w tym w postępowaniach karnych w charakterze określonym dla organizacji społecznej w Kodeksie postępowania karnego.

 

ROZDZIAŁ III

 

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 • Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 • Stowarzyszenie posiada członków:
 • zwyczajnych,
 • wspierających,
 •  
 • Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna – obywatel Polski lub cudzoziemiec, posiadający zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, popierający cele Stowarzyszenia oraz chcący brać czynny udział w realizacji tych celów – która ponadto:
 • złoży deklarację członkowską na piśmie,
 • przedstawi pozytywną opinię dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 • Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 • Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 • Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 • Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 • Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
 • Członkowie zwyczajni mają prawo:
 • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
 • korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
 • udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 • Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
 • przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
 • regularnego opłacania składek.
 • Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 • Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 • Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 • Utrata członkostwa następuje na skutek:
 • pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 • wykluczenia przez Zarząd:
  • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;
  • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia;
  • z powodu nie płacenia składek za okres pół roku;
 • utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu;
 • śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 • Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty zawiadomienia zainteresowanego o treści uchwały. Uchwała walnego Zebrania Członków powinna zostać podjęta w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania odwołania zainteresowanego. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 • Członek Stowarzyszenia skreślony lub wykluczony przez Zarząd, do chwili rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie Członków jest zawieszony w swoich prawach.
 • Członek Stowarzyszenia występujący, skreślony z listy członków lub wykluczony ze Stowarzyszenia nie może zażądać zwrotu składek ani innych świadczeń wniesionych do Stowarzyszenia w czasie trwania członkostwa.

 

ROZDZIAŁ IV

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

 • Władzami Stowarzyszenia są:
 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.
 • Kadencja władz.
 • Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby członków;
 • Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić dłużej niż jedną kadencję;
 • Uchwały Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 • Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebranie Członków biorą udział:
 • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
 • z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 • Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 • Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 • Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz do roku przez Zarząd Stowarzyszenia. O terminie Zebrania Zarząd zawiadamia członków listem poleconym, faksem lub przy pomocy poczty elektronicznej przynajmniej na dwa tygodnie przed datą Zebrania.
 • Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu czternastu dni od daty przedstawienie odpowiedniego wniosku Zarządowi przez Komisję Rewizyjną lub wniosku co najmniej 1/3 ogólnej liczny członków zwyczajnych.
 • Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
 • Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
 • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
 • uchwalania zmian statutu;
 • wybór i odwoływanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;
 • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 • uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia na koniec kadencji;
 • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
 • podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 • Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia i zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
 • Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym Prezesa Zarządu i Skarbnika.
 • Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań finansowych uprawniony jest Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 • Do kompetencji Zarządu należą:
 • realizacja celów Stowarzyszenia;
 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
 • sporządzanie planów pracy i budżetu;
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
 • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
 • zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
 • przyjmowanie i skreślanie członków;
 • zatrudnianie i zwalnianie pracowników;
 • podpisywanie umów.
 • Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 • Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego.
 • Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 • kontrolowanie działalności Zarządu;
 • składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków;
 • prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu;
 • składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;
 • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebrania Członków;
 • zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego.
 • W razie gdy skład władz stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V

 

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

 • Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 • Na majątek Stowarzyszenia składają się:
 • a) składki członkowskie;
  b) otrzymane darowizny, dotacje, subwencje, spadki i zapisy;
  c) dochody z ofiarności publicznej;
  d) dochody z udziału w zyskach osób prawnych;
  e) dotacje, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w szczególności z funduszy unijnych, jednostek samorządowych oraz funduszy celowych przeznaczonych na realizację określonych programów.
 • Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Środki pieniężne, niezależnie od ich źródeł pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazywane na konto.
 • Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

ROZDZIAŁ VI

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów dwóch trzecich (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 • Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 • W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.